Hvorfor en Grøn Grundlov?

De fleste lande har grønne bestemmelser i deres forfatninger. Tyskland har det. Sverige har det. Norge har det. Ja faktisk er der ca. 150 lande, som har grønne forfatninger. Men, Danmark har ingen Grøn Grundlov. Miljø, natur og klima er et grundlovs-anliggende. Derfor ønsker vi en Grøn Grundlov.

At indånde ren luft og drikke rent vand burde være rettigheder på lige linje med ligestilling og adgang til uddannelse. Det er livsnødvendigt for vores eksistens og for en fri tilværelse, som er det endelige mål for enhver demokratisk retsstat. 

Det er et samfundsanliggende, da det er et offentligt gode, der er grundlaget for det almene vel. At sikre fornuftig brug af vores natur og ressourcer er en fælles pligt, derunder en pligt for staten, på samme måde som pligten til at sikre frie demokratiske valg og velfungerende uafhængige domstole.

Studier har vist, at en Grøn Grundlov rent faktisk gør en forskel. Der er påvist en 15% forbedring af miljøet i lande med grønne forfatninger.

Vi ser det som vores pligt over for de kommende generationer at sikre, at miljøet, naturen og klimaet gives videre i en ordentlig stand. Regeringer, folketing og folkestemninger kommer og går, men vores ansvar for fremtiden er for evigt.

En Grøn Grundlov er en generationskontrakt, der kan blive den røde tråd i Danmarks grønne omstilling.


Fem ambitiøse principper for en
Grøn Grundlov

Image

Retten til ren luft

Luften er livsnødvendig for vores biologiske processer.

Den danske luftkvalitet er forbedret markant de seneste årtier gennem målrettede tiltag.

Faktisk er mængden af forurenende stoffer i luften reduceret med 60% siden 2000, men luftforurening koster stadig 4.200 dødsfald og 79 mia. kr. om året.

En Grøn Grundlov kan hjælpe med at indfri denne værdi og gøre Danmark til foregangsland i den internationale kamp for ren luft

Image

Retten til rent drikkevand

Vand understøtter al liv på jorden.

Selvom vi stadig kan være stolte af den danske drikkevandkvalitet, skal vi forebygge, mens vi kan. 10% af grundvandsprøverne indeholder for mange pesticider og 40% for meget nitrat.

En Grøn Grundlov kan være med til at sikre dansk drikkevand, der bliver en vigtig ressource i en fremtid med global mangel på rent drikkevand

Image

Retten til ren mad

Mad giver os næring og understøtter vores eksistens.

I Danmark har vi en af verdens bedste fødevarekontroller og sundeste fødevareindustrier, men der er stadig 200.000 fødevarerelaterede sygdomstilfælde årligt. Samtidig er der en social skævvridning i adgangen til mad – fx koster økologi ca. 40-50% mere end konventionel mad.

En Grøn Grundlov kan fremme Danmarks position som ledende fødevareproducent ved at hæve barren internationalt og tage lederskab på fremtidige udfordringer som antibiotikaresistens

Image

Retten til en mangfoldig natur

Ud over at være af æstetisk og kulturel værdi, understøtter den danske natur produktive aktiviteter for flere milliarder kroner hvert år, da vi bl.a. bruger den til råmaterialer, bestøvning, udvikling af medicin, affaldsnedbrydning, opsamling og rensning af vand, sikring mod klima og vejrkatastrofer samt menneskelig rekreation.

Desværre har Danmark de seneste 100 år mistet 30% af sine naturområder, og 25% af arterne er i dag udryddelsestruede.

En Grøn Grundlov vil hjælpe med at beskytte naturen og dermed beskytte vores langsigtede velvære og velstand


Image

Retten til et bæredygtigt klima

Klima er udråbt til at være vores generations største udfordring – et globalt problem, som også kræver lokal handling.

Danmark skal reducere CO2-emissionerne med 70% i 2030, være CO2-neutral i 2050 og formentlig CO2-negativ i tiden derefter.

En Grøn Grundlov vil sikre en langvarig klimaindsats, forstærke en mere detaljeret klimalov og fremme Danmarks mulighed for at blive en internationalt ledende eksportør af klimaløsninger
Grundloven er ikke ændret siden 1953

Grundloven bør og er historisk set blevet tilpasset de største samfundsmæssige ændringer

Image

Vi støtter en Grøn Grundlov

Image

"Vi skylder de fremtidige generationer en grundlov, der tager hånd om vores natur og klima."
- Mads Nipper, adm. direktør, i Grundfos


Image
Image

"En grøn grundlov er nødvendig for naturen. Det er moralsk rigtigt for kommende generationer. Og det kan også blive en god forretning for danske virksomheder."
- Anders Fæste, Managing Partner i Boston Consulting Group i Danmark


Image
Image

"Vi støtter en grøn grundlov fordi det er afgørende vigtigt, at vi med vores forfatning sikrer naturens grundlæggende ret i selv. Hermed sikrer vi fremtidige generationers ret til et godt miljø. Derudover kan vi se, at det giver ret til prøve naturens rettigheder ved Højesteret i lande, der en paragraf om naturens ret. I Holland har en højesteretsdom f.eks. pålagt regeringen at øge sit klimamål."
- Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening


Image
Image

"Kampen for klimaet er den nye folkebevægelse – overalt i verden kæmper folk for klimaet, men Danmark er et af de eneste lande i Europa der ikke har forankret miljø og klimabestemmelser i vores grundlov. Derfor er det helt afgørende at vi også i Danmark får ind i folkets lov at vi skal passe på naturen og klimaet."
- Peter Christiansen, Sekretariatsleder i Globalt Fokus


Image

Image

”At Danmarks udvikling skal være bæredygtig er der ikke nogen tvivl om, og at det er markeret i vores grundlov bør derfor være en selvfølge. Når vi taler om bæredygtighed er vi nødt til at tænke globalt, og hvis vi ønsker at andre lande skal tage grøn omstilling seriøst, må vi selv være det gode eksempel”
- Birgitte Qvist-Sørensen, generalsektretær i Folkekirkens Nødhjælp


Image

Image

"Ligestilling mellem kønnene, skolegang og basale frihedsrettigheder. Grundloven har ændret og udviklet vores samfund til det Danmark vi kender og holder af. Klimaet og vores natur skal nu sikres samme fundamentale rettigheder. En grønnere grundlov er et lille bidrag til at vores børnebørn sikres rent drikkevand, en mangfoldig natur og et bæredygtigt klima."
- Niels Duedahl, adm. direktør i Norlys


Image

Image

”I Danmark har virksomheder taget bæredygtighed til sig, men klimaet har brug for, at man også fra politisk hold forpligtes til at arbejde for en bæredygtig fremtid”
- John Vestergaard, adm. direktør i Ege Carpets


Image

Image

Det er ikke en lille ting at ændre Grundloven. Men det er alligevel på tide at gøre Grundloven grøn for at skabe en generationskontrakt, der er fair og bindende for kommende generationer."
- Thomas Høgenhaven, medstifter og direktør i Fælleshaverne


Image

Image

"For os er bæredygtighed i tanke og handling grundlaget for vores virksomhed. I de rammer vi lever og arbejder i, er en reel grøn grundlov en retfærdig naturlighed, vi som forældre og børn i Danmark vil drage fordel af nu og i fremtiden. En reel grøn grundlov kan og skal ikke vente på det næste klimavalg. Den vil guide og tilskynde os i arbejdet med den grønne omstilling."
- Torben Damgaard Nielsen, medstifter og direktør i Chainge.dk


Image

Image

"Miljøet er vores fælles privilegium og ansvar. Det er forudsætningen for, at vi som mennesker, samfund og forretninger kan trives. Desværre har vi glemt dette og er nu godt i gang med at sætte både vores natur såvel som kommende generationer og samfunds ve og vel over styr. Det dur selvsagt ikke, og derfor støtter vi en grøn grundlov, der værner om det privilegium, miljøet er."
- Ditte Lysgaard Vind, Managing Partner i Lendager TCW.


Image

Image

“Retten til at vokse op uden en klimagæld fra tidligere generationer bør være ligeså grundlæggende som retten til at ytre og forsamle sig. Derfor er det på tide, at vi får en grøn grundlov.”
- Emil Stigsgaard Fuglsang, medstifter af Matter


Image

Image

"En grøn grundlov vil sikre at klimaet og naturen også er på første række, når der i fremtiden træffes beslutninger på danskernes vegne."
- Olivier Corradi, stifter af Tomorrow


Image

Image

”Tiden er moden til en modernisering af Grundloven, så der også indarbejdes grundlæggende miljømæssige rettigheder – til gavn for kommende generationer.”
– Christian Øhlers, adm. direktør i Dannebrog Invest.


Image

Image

"Den grønne omstilling er den vigtigste mission i vores levetid, derfor skal vi have en grøn grundlov."
- Frederik van Deurs, adm. direktør i Green Innovation Group.


Image

Image

“En grøn grundlov vil tilskynde arbejdet med den grønne omstilling. Konkrete klima- og miljømæssige rettigheder kan give små og mellemstore virksomheder værktøjerne til at gøre bæredygtighed til en god forretning. En Grøn Grundlov kan blive en sejr for virksomheder, fremtidige generationer og for klimaet.”
- Magnus Nørbo, stifter og adm. direktør i Legacy  


Image

Image

"Vi kan ikke ignorere størrelsen på klimakrisen længere. Fremtidige generationer har ret til at vi handler nu. Den Grønne Grundlov vil sikre grundlæggende rettigheder til vores børn og børnebørn, som alt for længe er blevet taget for givet i Danmark. Det støtter vi 100% op om."
- Katja Grothe-Eberhardt, stifter og adm. direktør i Klimate.


Image

Image

”Vi skal løfte i flok for at sikre en grøn fremtid for kommende generationer. Det er en kendsgerning. Men det er desværre også en ufravigelig kendsgerning, at vi fortsat er langt fra at nå de mål, som sikrer denne fremtid. Et fælles fundament er et nødvendigt udgangspunkt. Og hvilket udgangspunkt er mere naturligt end en Grøn Grundlov?”
- Claus Nordstrøm Scheel, medstifter i Reel.


Image

Image

"Bæredygtighed bør ikke bare være op til skiftende regeringer og folkestemninger. En grøn grundlov skal sikre natur og klima igennem mange generationer og forpligte politikere til at tage en sund klode lige så seriøst som andre fundamentale rettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed." - Oliver Martinsen, direktør i Climaider 


Image

Image

"Grundloven fortæller os, hvilket land vi ønsker at leve i og lade vores børn overtage. Derfor er det på høje tid, at Den Danske Grundlov bliver udvidet til at omhandle klima, miljø og biodiversitet. Slut med skåltaler og politiske hensigtserklæringer - ind med bindende og grundlæggende rettigheder der lyser langt ud i fremtiden."
- Vigga Svensson, medstifter og adm. direktør i Continued Fashion.


Image

Image

”Vi skylder at vise børn og efterfølgende generationer at vi tager klimaforandring seriøst. Med en Grøn Grundlov sættes der for alvor handling bag transformations mod et mere bæredygtigt samfund”.
- Thomas Munch-Laursen, medstifter og adm. direktør i Aguardio.


Image

Image

"Det mest dyrebare på denne blå/grønne planet er livet, også for kommende generationer. Lad os vise det ved at indskrive det i Grundloven og efterleve det i vores handlinger i hverdagen."
-Anette Buus Rosholm, formand for foreningen Verdensmål i Hverdagsliv


Image

Image

"Vores planets overlevelse er så altoverskyggende, at det virker overflødigt, at skulle skrive det i grundloven. Dog gør menneskets naturlige evolution dette til virkelighed og en ekstrem nødvendighed. En grøn grundlov kan være med til at sikre, at miljøet ikke kan tilsidesættes på trods af regeringsskifter, pandemier og økonomiske op- og nedture, men bliver en fundamental, ja grundlæggende, del af den måde vi bygger vores samfund på i fremtiden."
- Emil Andersen, medstifter og adm. direktør i Planteslagterne.


Image

Image

"For nuværende hersker der en tankegang om, at du har ret til det, som du har råd til uafhængigt af, hvad det har af langsigtede konsekvenser for andre. Vi har derfor brug for en grøn grundlov, der sætter den grønne livsstil i centrum nu og tager hensyn til de fremtidige generationers ret til et værdigt liv, hvor de ikke skal betale af på vores klimagæld."
- Marcus Feldthus, medstifter i ABEL.


Image

Image

"En grøn grundlov vil kunne gøre en reel forskel. Befolkningen kræver handling. Når forslaget kommer til folkeafstemning, vil vi uden tvivl se den største tilslutning til en grundlovsændring nogensinde!"
- Toke Foss, Group CEO i DEIF.


Image

Image

”Grundloven er fundamentet for vores land, og retten til at vokse op uden klimagæld fra tidligere generationer, bør være en grundsten i vores samfund; så ja, vi skal have en klimagrundlov.”
- Bo Bach Boddum, adm. direktør i Re-Zip.


Image

Image

”Make Impact Films ønsker en grøn grundlov, fordi fundamentet for alt det, vi gør, iværksætter, stifter, bygger, skaber og lovgiver omkring, MÅ være proplanetarisk og positivt for naturen, biodiversiteten og klimasystemet. Hvis ikke dette er tilfældet skal et givet initiativ eller projekt ikke eksistere. Dette fundament bør ikke være politisk betinget men derimod en uomtvistelig del af vores system og samfund.”
- Isabelle Denaro, stifter i Make Impact FIlms.


Image

Image

"Den grønne omstilling er vigtigere og mere presserende end nogensinde, og det kræver handling fra politikere, erhvervsliv og civilsamfund, hvis vi skal nå klimamålene. En Grøn Grundlov vil være med til at understøtte, at vi i Danmark får sat denne omstilling øverst på dagsordenen og tager ansvar for at sikre en mere bæredygtig klode for de kommende generationer."
- Jesper Søgaard, medstifter og direktør i Better Collective.


Image

Image

"En grøn grundlov vil cementere udviklingsretningen for både virksomheder og samfund i de kommende årtier. En af de største udfordringer, vi skal have løst, er at skabe større transparens i virksomhedernes leverandørkæder. Vi skal anvende sammenlignelige standarder for, hvordan vi måler bæredygtig produktion, herunder udledning af drivhusgasser. Her har vi muligheder for at være trendsettere globalt."
- Mikkel Hippe Brun, medstifter af Tradeshift.


Image

Image

”Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, må vi sende et signal om, at bæredygtig udvikling har højeste prioritet. Med en grøn grundlov vil Danmark forpligte sig yderligere til at øge de klimapolitiske ambitioner, og kun sådan kan vi sikre retfærdighed for de mennesker, der påvirkes af klimaforandringer – både lokalt og globalt.”
-
Rasmus Stuhr Jakobsen, direktør i CARE Danmark.


Image

Image

”Vi støtter 100% op om en opdatering af grundloven, så det grønne får en plads i nationens juridiske fundament. Klima-, miljø- og biodiversitetsdagsordenerne er helt grundlæggende for vores samfund og dets fremtid her på jorden, og det bør selvfølgelig reflekteres i grundloven.”
-
Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.


Image

Image

”Grundloven er en del af vores identitet, og den har lagt vejen for oprettelsen af vores demokrati og retsstat. Det er på høje tid, at den tager næste skridt og lægger vejen for en bæredygtig udvikling og en bæredygtig forvaltning af vores natur og miljø, så vi sammen kan løse dette århundredes største udfordringer samt sikre, at fremtidige generationer også har glæde af en rig natur.”
-
Brian Ravnborg, Formand for Biologiforbundet.


Image

Image

”Mennesker har et særligt ansvar for at passe på naturen, og de dyr der lever i naturen. Det er en pligt, at vi overleverer en rig natur med et mangfoldigt dyreliv til de kommende generationer. Ligesom en grøn grundlov støtter op om Dyrenes Beskyttelses vision om et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur. Derfor støtter Dyrenes Beskyttelse en grøn grundlov i Danmark.”
-
Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.


Image

Image

”- Vores natur, miljø og klima er i en historisk dårlig forfatning. Der er simpelthen ikke længere tid til at udskyde indsatser og tiltag, som kan få vores og fremtidige generationers planet på ret kurs igen. Derfor bakker vi op om en Grøn grundlov, så vores natur og miljø bliver grundlovssikret. Danmark har længe brystet sig af at have ”den grønne førertrøje” på, og vil man fortsat det, må en Grøn grundlov være et minimum.”
-
Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.


Image

Image

Vi inviterer alle til at støtte en Grøn Grundlov.

Samarbejdet for en Grøn Grundlov udløber af Folkemødet 2019, hvor en håndfuld virksomheder, organisationer, tilhørere og folketingsmedlemmer indledte diskussionen om en Grøn Grundlov over to dage. Forløbet blev dækket af Altinget.

Nu bygger vi en koalition, der skal bane vejen for en Grøn Grundlov.

Hvis du er interesseret i at bakke op, så send din organisations logo, et citat om hvorfor du bakker op samt et portrætbillede til kontakt@grongrundlov.dk.I medierne

Nyheder og artikler om Grøn Grundlov.

Image

13. juni 2019

"Folkemødet debatterer: Skal Danmark have en grøn grundlov?"


Image
Image

14. juni 2019

"Her er virksomhedernes forslag til en ny, grøn grundlov"


Image
Image

14. juni 2019

"Nipper og Grundfos til folkemøde: Grøn grundlov fremlagt i fyldt baggård"


Image
Image

1. december 2019

"Topchefer i spidsen for krav om ny grundlov: »Det er vores pligt over for fremtidige generationer«"


Image

Image

1. december 2019

"Topchefer foreslår at skrive miljø og klima ind i Grundloven"


Image
Image

19. december 2019

"Forfatningsekspert: Det er tid til en reform - lad os få en grøn grundlov"


Image
Image

24. april 2020

"Guld og grønne love"


Image
Image

4. juni 2020

"Forskere: Sådan kan klimaet sikres i grundloven"


Image

Image

5. juni 2020

"Erhvervstop og Naturfredningsforening i fælles opråb: Giv os en grøn grundlov"


Image
Image

18. oktober 2020

"Topjurister i opråb: Klimaet er nu så afgørende, at det skal skrives ind i Danmarks vigtigste lov"


Image